การบวกข้อมูลแบบ Union กับ Intersect ใน Excel

การบวกข้อมูลแบบ Union กับ Intersect ใน Excel

การหาผลรวมของข้อมูลที่ซ้ำกันและข้อมูลทั้งหมดหาได้ง่าย ๆ จากการใช้ฟังก์ชัน sum จากนั้นเราก็เลือก Union หรือ Intersect ของข้อมูล

Union ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมด
Intersect ก็คือการเอาแค่ข้อมูลที่ซ้ำกัน

Add a Comment