Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel การตรึงแถวและคอลัมน์ เพื่อการดูข้อมูลที่สะดวก ดูข้อมูลได้ง่าย เราสามารถตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการได้ เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการดูตลอดเวลา เช่น หัวตาราง และกำหนดข้อมูลที่เลื่อนได้
เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ อาจจะทำให้ดูไม่สะดวก การตรึงแถวและคอลัมน์สามารถช่วยได้เยอะเลย

Add a Comment