ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader

ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader

ตัวอย่างนี้เราจะทำการต่อกับ URL โดยใช้ java.net.URL.URL จากนั้นเราก็ทำการ openConnection เมื่อเราทำการ connect เสร็จแล้ว เราก็ใช้ BufferedReader อ่านมา จากนั้นเราก็ทำการแปลงเป็น String

ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง

protected static String getContentHttp(String url) throws Exception{
URL urlObj = new URL(url);
URLConnection con = urlObj.openConnection();

con.setDoOutput(true); // we want the response
con.connect();

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));

StringBuilder response = new StringBuilder();
String inputLine;

String newLine = System.getProperty("line.separator");
while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
response.append(inputLine + newLine);
}

in.close();

return response.toString();
}

Add a Comment