ธาตุเจ้าเรือน

ธาตุเจ้าเรือน

จากความเชื่อเรื่องธาตุ 4 ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่กล่าวไว้ว่า ร่างกายของมนุษย์เรานั้นประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ
และแนวความเชื่อในอารยธรรมศาสตร์ตะวันออก และศาสตร์ตะวันตกที่กล่าวไว้ว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง 4
จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่อง ธาตุเจ้าเรือน ทฤษฎีในทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้อธิบายพฤติกรรม บุคลิก ความคิด จิตใจ และอาการป่วยไข้ของแต่ละคน โดยมีความเชื่อว่าร่างกายมนุษย์นั้นประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 โดยที่สัดส่วนของธาตุทั้ง 4 นี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ธาตุที่เด่นมาตั้งแต่กำเนิดจะเรียกกว่า ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งธาตุเจ้าเรือนนั้นจะส่งผลให้ลักษณะที่ปรากฏออกมาทางร่างกายของคนแต่ละคนแตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะของธาตุนั้น ๆ
คนเราทุกคนจะมีส่วนผสมของธาตุทั้ง 4 ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของพ่อ แม่ อาหาร ภูมิอากาศ และประเทศที่อยู่อาศัย หาคนใดมีธาตุใดเด่น เราเรียกธาตุนั้นเป็น ธาตุเจ้าเรือนหลัก แต่บางคนก็มีธาตุเด่นมากกว่า 1 ธาตุ ที่เด่งรองลงมาเราจะเรียก ธาตุเจ้าเรือนรอง และสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดอีกอย่าง คือ จุดอ่อนของสุขภาพ ถ้าเรารู้ธาตุเจ้าเรือนของเราและรู้จุดอ่อนของสุขภาพตัวเองด้วย เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ถูกกับธาตุ และสามารถป้องกันการเกิดโรคของจุดอ่อนนั้นได้

ที่มา จากหนังสือเรื่อง กิน 4 ธาตุไม่เป็นทาส มะเร็ง

Add a Comment